Vogels in De Balij

Een paar vliegende vogels van De Balij
Uit: Zienswijze Vogelwerkgroep Zoetermeer
“De Balij is onderdeel van de Groen-blauwe slinger, een belangrijke ecologische verbindingszone en een belangrijke vogeltrekroute. Hierin wordt nog steeds geïnvesteerd, gezien ontwikkelingen rond de Nieuwe Driemanspolder en de plannen voor een ecoduct over de A12. De ecologische verbindingszone loopt door het nationaal landschap het Groene Hart , het Land van Wijk en Wouden, het Buytenpark, Nieuwe Driemanspolder, Westerpark en De Balij. Het betreft bij Zoetermeer een smalle groene corridor tussen de stedelijke ontwikkeling door. De beoogde locatie van de windturbines ligt middenin deze vogeltrekroute. De Vogelwerkgroep Zoetermeer heeft al jaren een trektelpost in het Buytenpark vanwege deze route en de vogelrijkdom in deze verbindingszone. Hierbij willen we ook wijzen op de jaarlijkse passage van de Kleine Rietgans. Kleine Rietganzen passeren in meestal 1 dag in het najaar vaak op rotorhoogte. In 2008 betrof het 1/3 van de toen in Nederland verblijvende populatie. Omdat de Kleine Rietgans jaarlijks over een zeer smalle trekbaan tussen Gaasterland en West-Vlaanderen vliegt, en in Zuid-Holland tussen Zoetermeer en Den Haag, zouden windturbines dwars op de trekroute hier vermeden moeten worden. Zie Trektellen.
De Scheg, onderdeel van De Balij, is een belangrijk broedgebied voor riet- en moerasvogels en rust- en foerageergebied voor trekvogels. Er worden jaarlijks broedvogeltellingen gedaan. Staatsbosbeheer krijgt de resultaten van deze tellingen te zien, en zou op de hoogte moeten zijn van de waarde van het gebied. Bovendien vliegen vogels en specifiek roofvogels als buizerd, havik, sperwer, torenvalk en boomvalk regelmatig tussen het Westerpark en de Balij heen en weer en komen dan de windmolens op hun route tegen.”

Bovengenoemde Kleine Rietgans trekt over een smalle trekbaan van ons land naar België. Behalve Kleine rietganzen trekken veel meer soorten langs en over de groenblauwe slinger. Deze is juist bedoeld als verbindingselement noord-zuid in een verstedelijkt en verglaasd gebied.
Daarnaast maken veel meer soorten gebruik van het open gebied van de Scheg. De bijzonder afwisselende vegetatie levert voedsel en prooidieren voor veel soorten van het open terrein. Dat zal zeker aantrekkingskracht uitoefenen. De koekoek is een vaste bewoner van de Scheg in de zomer en ieder vrouwtje kan er veel eieren kwijt.
Voor de fotogalerij zijn foto’s van vliegende vogels uitgezocht, die in De Balij gezien zijn of worden. De Griel is de zeldzaamste vogelsoort die in de Balij is waargenomen (2008).
Arno van Berge Henegouwen, 27 april ’16


Foto’s ©ArnoVanBergeHenegouwen