PlanMER + Advies

Op deze pagina informeren wij u over het Planmer De Balij.
Planmer is het in beeld brengen van de milieugevolgen van een besluit.
De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in het milieueffectenrapport (MER).

UPDATE: 
Definitief PlanMER (24/1/2017)

UPDATE: Het advies vanuit de klankbordgroep (25-11-2016)

De opmaak van een plan-MER is verplicht voor plannen en programma's die het kader scheppen om een project mogelijk te maken dat project-MER (EIA-richtlijn) plichtig is óf dat een passende beoordeling vraagt volgens de Europese Habitatrichtlijn.

Pondera Consult
Het PlanMer voor De Balij is uitgevoerd door Pondera Consult die zichzelf een specialist op het gebied van windenergie noemt. Pondera geeft aan zich in te zetten voor maatschappelijke acceptatie van windturbines en pretenderen een gedragscode te hanteren waarin duidelijk staat vermeld dat draagvlak van essentieel belang is bij het plaatsen van windturbines.

Draagvlak
Balij Windmolen Vrij heeft de indruk dat Pondera Consult zich onvoldoende houdt aan haar eigen gedragscode. Zij volgt in de Balij-casus de aanpak van de opdrachtgever, de Provincie Zuid-Holland. Gedeputeerde Bom-Lemstra heeft eerder aangeven dat draagvlak geen criterium is voor het plaatsen van windturbines. Dit is overigens tegenstrijdig met de eis van draagvlak van de leden van de Provinciale Staten, in het bijzonder de Commissie Ruimte & Leefomgeving. De leden stellen dat draagvlak van omwonenden/directe omgeving voor het windproject essentieel is.

Voor de Balij-molens ontbreekt het draagvlak volledig. B&W en gemeenteraden van Zoetermeer en Pijnacker-Nootdorp, omwonenden en natuurorganisaties, de Gebruikersgroep van Staatsbosbeheer, Stichting het Groene Hart en ook Natuurmonumenten zijn tegen.

Concept-planMER
Op 2 september 2016 is het concept-PlanMER van De Balij verschenen.
Gedeputeerde Staten vraagt gemeenten, natuurorganisaties en burgerorganisaties hierop te reageren.

Op 23 november stelt Gedeputeerde Staten het PlanMER vast en start GS
een ‘zienswijze-traject’. Iedereen kan dan een Zienswijze indienen.
Balij Windmolen Vrij zal daarvoor op de website een handreiking doen.

Eerste indruk Concept-PlanMER
Het Concept-PlanMER is onvolledig. De rapportage van natuurwaarden is beneden alle peil. Ook wordt volledig voorbij gegaan aan de functie van De Balij, als onderdeel van de Groenblauwe Slinger (Ecologische structuur, recreatiegebied).

In de samenvatting scoort De Balij als Kansrijke locatie. Opmerkelijk is de onzorgvuldige vertaalslag. Grote minpunten worden weggestreept tegen neutraal scorende aspecten.
Ook pretendeert Pondera dat er voldoende mitigerende (= verzachtende) maatregelen kunnen worden genomen.


Hieronder het Concept PlanMer

Samenvatting Locatie 45 De Balij


Concept PlanMer Zuid Holland 


Documenten onderzoekslocaties concept planMER VRM windenergieLink naar PZH 


Bestemmingsplan en beschermde stadsgezichten 

Bestemmingsplan de Balij, Pijnacker Nootdorp 

Beschermde stadsgezichten